Hãng sản xuất
Geogage
Leica
Geotest
RSTInstruments
Loại thiết bị
Piezometer
Thiết bị nổi bật
Piezometer - EB5000
5.000.000 đ
Magnet Extensometer - M600
15.000.000 đ
Jointmeter
5.000.000 đ
Mốc quan trắc nghiên - MQT18GG
50.000 đ
Displacement sensor
10.000.000 đ
Water levelmeter - w500
10.000.000 đ
Nhóm thiết bị